Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego mgr Michał Massalski.

43-400 Cieszyn
ul. Jastrzębia 31

NIP: 548 247 17 16

Kontakt:

  • poczta elektroniczna: michal.massalski@onet.pl
  • telefon: +48 600 371 534

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe, z uwagi na zawartą umowę. Otrzymane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a to:

art. 6 ust. 1 lit. b - w celu realizacji zawartej umowy,

art. 6 ust.1 lit. c - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanego między innymi z obowiązkiem rozliczania podatku oraz przechowywania dokumentacji księgowej.

Dane osobowe Kancelaria pozyskała bezpośrednio, w niektórych wypadkach także pośrednio za pomocą Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas realizacji umowy, oraz przez czas związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów szczególnych. Kancelaria przekazuje Pani/Pana dane osobowe tylko podmiotom z którymi współpracuje oraz którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne, usługi księgowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i tylko zgodnie z przekazanym poleceniem.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

  • Prawo dostępu do danych osobowych.
  • Prawo żądania sprostowania danych osobowych
  • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuacje.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w tej sytuacji prawnie uzasadniony interes Kancelarii oraz konieczność podjęcia działań w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie.

Będziemy przetwarzać dane osobowe tylko w czasie utrzymywania bieżących kontaktów, w momencie ich ustania (zakończenia) będą one usuwane w ciągu roku.